ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης αποδέχεται και  συμφωνεί ότι  είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει προφίλ χρήστη δηλαδή μια καρτέλα πελάτη στην οποία θα κληθεί να εισάγει κάθε απαραίτητη πλροφορία προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες και να αγοράσει προιόντα χρησιμοποιόντας αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ του και αναγνωρίζει ότι η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ότι  πωλήτρια δεν μπορεί να επέμβει στην διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο ηλεκτρονικό κατάστημα ούτε μπορεί να γνωρίζει τον κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.

Ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει την αληθή διεύθυνση αποστολής προιόντων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αναγνωρίζει ότι ψευδής δήλωση καθιστά μη πραγματοποιήσιμη την εκτέλεση της οποιασδήποτε παραγγελίας με την  επιφύκαξη της πωλήτριας για απαίτηση αποζημίωσης απο τον χρήστη για κάθε θετική ζημιά που θα υποστεί απο αυτή την συμπεριφορά του.

Η πωλήτρια έχει στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στην καρτέλα πελάτη και καθίσταται υπεύθυνη επεξεργασίας με την ένοια του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων -ΓΚΠΔ. Κάθε χρήση ή επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τους χρήστες και το ηλεκτρονικό τους ίχνος στο κατάστημα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει τα δικαιώματά του που περιγράφονται στον ΓΚΠΔ και ιδίως όσα προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 23. Ειδικότερα:

Α) Το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην πρόσβαση στα δεδομένα του που επεξεργάζεται η πωλήτρια.

Β)Το δικαίωμα διόρθωσης ή και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων

Γ)Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

Δ)Το δικαίωμα της προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Σημειώνεται εδώ ότι η άσκηση μερικών απο τα πιο πάνω δικαιώματα μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των παραγγελιών απο την πωλήτρια.

Ο χρήστης έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο αυτών των πλροφοριών τις οποίες μπορεί να τροποποιεί ή να διαγράφει μετά απο επικοινωνία εάν απαιτείται χωρίς την συγκατάθεση ή την συναίνεση της πωλήτριας.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα του καθώς και το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του μπορεί να επικοινωνήσει με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Και να εξασκήσει το δικαίωμά του:

Η πωλήτρια θα διαγράψει μέσα σε 7 ημέρες όλα τα δεδομένα και θα ακύρώσει τον λογαριασμό του χρήστη.

Για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων του που απορρέουν απο τον ΓΚΠΔ o χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την πωλήτρια τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 17.00 στο τηλέφωνο         210 3812827 ή να στέλνει mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Εάν όμως θεωρεί ότι πραγματοποιήθηκε μη σύννομη χρήση των δεδομένων του μπορεί να προσφύγει στην Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα www.dpa.gr.

Σε ότι αφορά την επικοινωνία της πωλήτριας με τους αγοραστές για την ενημέρωση τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που η πωλήτρια διαθέτει μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα ,η πωλήτρια έχει το δικαίωμα να στέλνει στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών ενημερωτικά-διαφημιστικά δελτία εφόσον αυτοί συναίνεσαν ηλεκτρονικά ρητά (opt-in). Επίσης οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αντιτάσσονται οποτεδήποτε (opt-out/unsubscribe) σε περίπτωση που αρχικά δεν είχαν διαφωνήσει.

Τα ανωτέρω δικαιώματα και η άσκησή τους είναι υπο περιορισμό στο βαθμό που συγκρούονται με την κείμενη νομοθεσία και άλλες εφαρμοζόμενες διατάξεις πχ φορολογική και οικονομική διαφάνεια, απόδειξη συγκατάθεσης κλπ.

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται την ενδεχόμενη συλλογή στατιστικών με προσωπικά στοιχεία που αφορού στο ποιά προιόντα αγοράζει ή επισκέπτεται συχνότερακαθώς και πόσες φορές επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα κλπ

Ο χρήστης αποδέχεται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα για την πλήρη λειτουργικότητα του προφίλ του πελάτη και την γενικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας αποθηκεύει αρχεία κειμένου cookies..και αποδέχεται την εγκατάσταση αυτών των αρχείων στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής-υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτύχει τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής –υπολογιστή που χρησιμοποιεί για την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η πωλήτρια συμμορφούμενη με τον ΓΚΠΔ θα προβαίνει σε επικαιροποίηση αυτής της πολιτικής σκοπεύοντας στην βέλτιστη προσαρμογή στο κανονιστικό πλαίσιο .

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήματα και παράπονα σε ότι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων απο την πωλήτρια στην Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων

Κηφισίας 1-3 ΤΚ 11523 Αθήνα, τηλ 2106475600 και στο e-mail [email protected].

Η πωλήτρια προκειμένου να παραδώσει την παραγγελία του χρήστη συνεργάζεται με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών μεταφορών .

Προς τούτο διαβιβάζει υποχρεωτικά σε αυτούς τους μεταφορείς τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας

Τα δεδομένα αυτά είναι το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας του χρήστη,

Σε περίπτωση άρνησης συναίνεσης του χρήστη για την  ανωτέρω διαβίβαση ο χρήστης οφείλει να προσέλθει στην έδρα της επιχείρησης για να παραλάβει την παραγγελία του.

Σε εφαρμογή της Γενικής πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων  των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα απο τον χρήστη θα του γνωστοποιούνται τα στοιχεία του παρόχου που έχει αναλαβει την εκτέλεση της συγκεκριμένης μεταφοράς.

8)ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ NEWSLETTERS

Εγγραφόμενοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα καταχωρείτε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και επιλέγετε αν επιθυμείτε την αποστολή ενημερωτικών δελτίων(newsletter).

H αποστολή newsletters γίνεται μόνο στους χρήστες που έχουν συναινέσει ειδικά σε αυτό.

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αντιτάσσονται οποτεδήποτε  (opt-out/unsubscribe) σε περίπτωση που αρχικά δεν είχαν διαφωνήσει.

9)ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το δίκαιο με βάση το οποίο ερμηνεύονται οι παραπάνω όροι είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για όποια διαφορά ήθελε προκύψει και για την επίλυσή της αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

10)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή απορία σχετική με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2103812827.